تغذیه و سلامت, مقالات ورزشی

ماساژ ورزشی چیست؟

ماساژ ورزشی چیست؟

ایـن سـبک از ماسـاژ فـرم عمیقی از کار روی بافـت نـرم اسـت کـه در زمینـه هـای ورزشـی انجـام مـی شـود. یکـی از اهـداف مهـم این ماسـاژ کمــک بــه ورزشــکار جهــت دســتیابی بــه اوج عملکــرد و رهایــی از آسـیب مـی باشـد و عـلاوه بـر آن منجـر بـه درمـان آسـیب هـا نیـز مـی شـود. ایـن سـبک از ماسـاژ محـدود بـه ورزشـکاران نمـی شـود, بلکـه تمـام افـرادی کـه نیـاز بـه کار روی بافـت نـرم دارنـد بـر اسـاس سـن, سـطح سـلامتی و جنسـیت خـود مـی تواننـد آن را دریافـت کننـد. همانطـور کـه گفتـه شــد, ایــن ماســاژ اثــرات درمانــی نیــز دارد کــه در مراحــل توانبخشــی پــس از جراحـی بـه عنـوان عاملـی کمـک کننـده در کنـار فیزیوتراپـی, امـراض اسـتخوانی یـا کایروپرکتیـک مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد و همچنیـن بـه عنـوان عامـل موثـر و مفیـدی بـرای سـلامتی یـک جامعـه بـه شـمار مـی رود. در زمینهــای ورزشــی ورزشــکاران ایــن ماســاژ را نــه تنهــا بــه عنــوان یــک جلســه ماســاژ ورزشــی بلکــه بیشـتر بــه عنــوان یــک بخــش از برنامــه هـای تمرینـی خـود اسـتفاده مـی کننـد. زیـرا یـک برنامـه منظـم ماسـاژ نسـبت بـه ماسـاژ پـاره وقـت و نامنظـم بـه مراتـب دارای فوایــد و اثــرات بیشــتری بــر عملکــرد ورزشـکاران خواهـد داشـت.

اثرات ماساژ ورزشی: تاثیرات ماساژ هم فیزیولوژیکی و هم روانی می باشد. بـه طـوری کـه اثـرات آن بـر سیسـتم عضلانـی شـامل: رهاسـازی تنشـن بافـت نـرم, کاهـش سـفتی, کاهـش اسپاسـم هـای عضلانـی, کاهـش محدودیـت هـای حرکتـی و برطـرف کـردن گرفتگـی هـا و بافتهـای اسـکار )بافـت آسـیب دیـده کـه بـه طـور کامـل بازسـازی نشـده اسـت( و کمـک بـه حفـظ عملکـرد بهینـه مـی شـود. اثـرات آن بـر سیسـتم اسـکلتی: بـا کاهـش تنشـن عضلـه و کاهـش محدودیـت هـای حرکتـی بافـت نـرم باعـث ایجـاد تعـادل در عملکـرد عضلـه مـی شـود.به ایـن صـورت کـه منجـر بـه افزایـش تحـرک و انعطـاف پذیـری و در نتیجـه کاهـش اسـترس در مفاصـل مـی شـود. اثـرات آن بـر سیسـتم قلبـی عروقـی: افزایـش جریـان خـون, افزایـش سـطح اکسـیژن و مـواد مغـذی و دفـع مـواد زائـد و در نهایـت پیشـرفت سیسـتم کارآمـد. چه زمانی باید ماساژ ورزشی دریافت شود؟ معمـوال ورزشـکاران مـی تواننـد ایـن ماسـاژ را قبـل, حیـن و پـس از ورزش (تمریـن یـا مسـابقه) بـه عنـوان بخشـی از یـک برنامـه تمرینـی دریافـت نماینـد. مـدت زمـان آن از 5 دقیقـه تـا یـک سـاعت و نیـم متفـاوت مـی باشـد. چنانچـه ماسـاژ بیـش از ایـن زمـان دریافـت شـود بـه طـور موثـری مـی توانـد هـدف اصلـی ماسـاژ را مغلـوب کـرده و آن را از مسـیر خـود خـارج کنـد. عـلاوه بـر آن ماسـاژ را مـی تـوان در کلینیـک هـا یـا بیمارسـتان هـا بـه عنـوان بخشـی از برنامـه توانبخشـی ورزشـکاران در فصـول اسـتراحت یـا بـی تمرینـی ارائـه داد. ماساژ قبل از ورزش: مهمتریـن هـدف از ماسـاژ در ایـن زمـان آمـاده سـازی ورزشـکار جهـت دسـتیابی بـه بهتریـن عملکـرد و اجـرای بهینـه مهـارت مـی باشـد . ماسـاژ قبـل از ورزش بـر اسـاس نـوع ورزش و عضلاتـی کـه در آن رشـته بـه کار مـی رونـد عمـل مـی نمایـد. ایـن بخـش از ماسـاژ ورزشـی را مـی تـوان از چنـد روز تـا چنـد دقیقـه قبـل از مسـابقه ارائـه داد. اگـر ماسـاژ در دقایـق نزدیـک بـه ورزش انجـام شـود مـی توانـد بـه ورزشـکار جهـت افزایـش گـردش خـون و گـرم کـردن کمـک نمایـد, اگـر چـه نمـی توانـد جایگزیـن آن شـود. قابـل ذکـر اسـت کـه مـدت زمـان آن 15 تـا 20 دقیقـه مـی باشـد. ماساژ حین ورزش: ایـن بخـش از ماسـاژ ورزشـی بـه صـورت ترکیبـی از تکنیکهـای قبـل و پـس از ورزش مـی باشـد. ایـن ماسـاژ هـم بـه عنـوان آمـاده سـازی بـرای ورزش و هـم جهـت ارزیابـی بـه کار مـی رود. ورزشـکار مـی توانـد آن را در همـان روز تمریـن یـا مسـابقه در مـدت زمـان بیـن 5 تـا 10 دقیقـه دریافـت نمایـد. ماساژ پس از وزرش: ماسـاژ پـس از ورزش رایـج تریـن بخـش ماسـاژ بیـن ورزشـکاران اسـت. بسـته بـه نـوع جلسـه تمرینـی و رشـته ورزشـی, ورزشـکاران ایـن بخـش از تکنیکهـای ماسـاژ ورزشـی را مـی تواننـد دریافت کننـد. ماسـاژ پـس از ورزش فرصتی را بـرای ورزشـکاران فراهم مـی نمایـد تـا آنهـا در جریـان تاثیـرات فـوق العـاده یـک برنامـه ماسـاژ منظـم قـرار بگیرنـد. ایـن ماسـاژ بیـن 2 تـا 6 سـاعت پـس از ورزش انجـام مـی شـود، زیـرا مفیدتریـن زمانـی اسـت کـه مـی توانـد بـه تاثیـر گـذاری بهینـه ماسـاژ ورزشـی کمـک نمایـد. اگرچـه تاثیـرات ماسـاژ تـا 2 روز بعـد نیـز مـی توانـد مفید واقـع گـردد. مـدت زمـان ایـن ماسـاژ نیـز بایـد 15 تـا 20 دقیقـه باشـد, اگرچـه بـر اسـاس زمـان فعالیـت ورزشـی، طـول مـدت ماسـاژ نیـز مـی توانـد افزایـش یابـد.

گردآورنده و تنظیم: سحر محمدیاری

کارشناس ارشد تربیت بدنی، متخصص ماساژ درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × یک =