مقالات رشته بدمینتون, مقالات ورزشی

قوانین اولیه بدمینتون

قوانین اولیه بدمینتون

قوانین اولیه بدمینتون

ابعاد زمین:

در بــازی یــک نفــره کــه در هــر طــرف تــور یــک بازیکــن قــرار مــی گیــرد. ابعاد زمین به طول 40.13متر و به عرض18.5 متر می باشد. بـازی دونفـره کـه در هـر طـرف یـک تیـم متشـکل از دونفـر قرارمـی گیـرد. خطـوط زمیـن بایـد بـه سـادگی قابـل تشـخیص بـوده و بهتـر اسـت بـه رنـگ سـفید یـا زرد کشـیده شـود. خطوطـی بـه عـرض 40 میلیمتـر.

فضای بالای زمین:

در بازیهــای بین المللــی، حداقــل ارتفــاع زمیــن تــا ســقف بــرای تمــام ســطح زمیــن بــازی برابــر بــا 9 متــر وانــدازه اســتاندارد در بازیهــای جهــان والمپیــک حداقــل 12متــر میباشــد.

پس زمینه و نور پردازی:

بــرای راحــت دیــده شــدن تــوپ بدمینتــون، دو طــرف پایانــی زمیــن نبایــد بــه رنــگ ســفید باشـد. حداقـل درجـه نورپـردازی ۱۰۰۰تـا1200 لوکــس پیشــنهاد میشــود کــه ســبب ایجــاد نــور یکپارچــه در فضــای زمیــن بــازی میگــردد. نبایــد نــور مســتقیم در روبــروی ورزشـکار یـا بـالای زمیـن قـرار بگیـرد. مـکان مناســب جهــت روشــنایی در دو طــرف طــول زمیــن بدمینتــون میباشــد. همچنیــن تمامــی نورهـای مسـتقیم آفتـاب یـا نـور روز بایـد از بیـن بــرود.

قرعه کشی محل قرارگیری در زمین :

قبــل از شــروع بــازی بایــد قرعــه کشــی توســط داور صــورت گیــرد کــه مشــخص کننــده ســرویس زننــده ،ســرویس گیرنــده ویــا انتخــاب زمیــن مــی باشــد.

آزمایش سرعت توپ:

بــرای انجــام آزمایــش تــوپ از ضربــه آنــدر هنــد کامــل اســتفاده مــی شــود بــه طــوری کــه از خــط عرضــی انتهــای زمیــن بــه مــوازات خــط طولــی زمیـن تـوپ بـه طـرف بـالا پـرواز کنـد. محـل فـرود انتهــای زمیــن مقابــل در بیــن دو علامت انتهایــی زمیــن مــی باشــد که از خــط عرضــی انتهایــی 53 و99 ســانتیمتر فاصلــه دارد.

امتیازات گیم‌ها:

هــر گیــم 21 امتیــاز بــوده و اگــر بازیکنــی ۲ گیــم متوالــی را برنــده شــود پیــروز رقابــت خواهــد بــود و در صـورت بـرد یـک گیـم توسـط طرفیـن برنـده بــازی در گیــم ســوم مشــخص مــی گــردد.

طرفــی کــه برنــده رالــی باشــد یــک امتیــاز بــه امتیازاتــش اضافــه خواهــد شــد. برنــده یـک گیـم بـازی کسـی خواهـد بــود کــه زودتــر بــه امتیــاز ۲۱ برســد. اگــر امتیــازات برابــر ۲۰ گردید،هــر طرفــی کــه موفــق شـود دو امتیـاز متوالـی و پشـت ســر هــم را بگیــرد، برنــده گیــم محســوب میشــود.اگر امتیــازات بـه برابـر ۲۹ برسـد بازیکنـی کـه زودتـر امتیـاز ۳۰ راکسـب کنـد برنــده گیــم محســوب میشــود. بازیکنـی کـه برنـده گیـم باشـد اولیــن زننــده ســرویس در گیــم بعـد خواهـد بـود. همچنیـن زدن ســرویس در شــروع هــر گیــم از منطقــه راســت ســرویس زننــده مــی باشــد. بازیکنـان بایسـتی در مـوارد زیـر زمیـن را عـوض کننـد: ۱-پایان گیم اول ۲-پیش از شروع گیم سوم ۳-در صــورت تســاوی یــک بــر یـک ،در گیـم سـوم درامتیـاز ۱۱

سرویس:

زننــده و گیرنــده ســرویس بایــد بــه صــورت مــورب در داخــل محوطــه ســرویس و بــدون تمــاس بــا خطــوط محوطــه سـرویس قـرار گیرنـد. از لحظـه شــروع ســرویس تــا پایــان اجــرای ضربــه بایــد قســمتی از هــر دو پــای بازیکــن در حالتــی ثابــت بــا زمیــن تمــاس داشــته باشــد. راکــت زننــده ســرویس بایــد اولیــن ضربــه را بــه پایــه )کلــه( تــوپ بزنــد. هنــگام برخــورد تــوپ بــا راکــت زننــده

سـرویس تمـام تـوپ بایـد از کمـر سـرویس زننـده پاییـن تـر باشـد. سـر و میلـه راکـت زننـده سـرویس در لحظـه زدن ضربـه بـه تـوپ بایـد بـه طـرف پاییـن امتداد داشـته باشـد . هنـگام زدن سـرویس اگـر تـوپ بـا راکـت زننـده سـرویس برخـورد نکنـد خطـا محسـوب میشـود. زننـده سـرویس نبایـد قبـل از آمادگـی کامـل گیرنـده سـرویس اقـدام بـه زدن سـرویس کنـد. در بازیهـای یـک نفـره، تـا زمانـی کـه زننـده سـرویس امتیـازی کسـب نکنـد و یـا اینکـه امتیـاز او در آن گیـم زوج باشـد زننـده و گیرنـده ســرویس بایــد در زمیــن ســمت راســت قــرار گیرنــد و تــا زمانــی کــه امتیــاز زننــده ســرویس در آن گیــم فــرد باشــد بازیکنــان موظفنــد در ســمت چــپ زمیــن بــرای زدن سـرویس و دریافـت آن اقـدام نماینـد. اگـر دریافـت کننـده سـرویس مرتکـب خطـا شـد و یـا تـوپ در زمیـن وی متوقــف شــود زننــده ســرویس یــک امتیــاز کســب میکنـد و از طـرف دیگـر زمیـن اقـدام بـه زدن سـرویس بعــدی میکنــد. اگــر زننــده ســرویس مرتکــب خطایــی شــود و یــا اینکــه تــوپ در زمیــن وی متوقــف شــود زننـده سـرویس حـق زدن سـرویس را از دسـت میدهـد و آنـگاه گیرنـده سـرویس حـق زدن سـرویس را بـه دسـت مــی آورد

بازیهای دو نفره:

هنــگام شــروع گیــم بایــد از قســمت راســت زمیــن اقــدام بــه زدن ســرویس نمایــد. فقــط ســرویس گیرنــده حــق برگشــت ســرویس را دارد در صورتــی کــه تــوپ بــه همبــازی گیرنــده ســرویس برخــورد کنــد و یــا ضربــهای بــه تــوپ وارد کنــد خطــا محســوب میشــود و در ایــن صــورت بــه زننــده ســرویس یــک امتیــاز تعلــق میگیــرد. پــس از برگشــت ســرویس توســط دریافــت کننــده هــر یــک از بازیکنــان میتواننــد بــه تــوپ ضربــه بزننـد. . )پـس از پایـان هـر گیـم و در شـروع گیـم بعــد میتــوان جــای نفــرات ســرویس زننــده وگیرنــده را عــوض کــرد.

اشتباهات محوطه سرویس:

1-سـرویس را خـارج از نوبـت زده یـا دریافـت کـرده باشـد . ۲-ســرویس را از زمیــن اشــتباه زده یــا دریافــت کــرده باشــد. ۳-در صورتیکــه اشــتباه محوطــه ســرویس معلــوم شداشــتباه اصــاح میشــود ولــی امتیــازات کســب شــده همچنــان باقــی خواهــد مانــد.

خطاهای بازی بدمینتون:

موارد زیر خطا محسوب میشود: 1. اگــر ســرویس صحیــح زده نشــود. (خطاهــای ســرویس) 2.اگــر تــوپ در هنــگام بــازی خــارج از محوطــه زمیــن بــازی فــرود آیــد. 3 .اگــر تــوپ از زیــر تورعبــور یــا بــه آن برخــورد کنــد. 4 .اگــر تــوپ از تــور عبــور نکنــد. (قبــل از عبــور از تـور بیافتـد) 5. به سقف یا دیوارهای دور زمین برخورد کند6. به  بــدن یــا لبــاس بازیکــن برخــورد کنــد و یــا در اطــراف زمیــن بــه هــر شــیء یــا فــردی تمــاس پیــدا کنــد. 7 .اگر به توپ در زمین حریف ضربه زده شود. 8 .برخــورد لبــاس و یــا راکــت بــه تــور و نگهدارندههــای تــور(پایــه) 9. مانع ضربه زدن حریف شود. 10 .در طـول بـازی بازیکـن بـه طـور عمـد تمرکـز حریـف خـود را بهـم بزنـد. (مثـل ایجـاد سـر و صـدا و حـرکات غیـر عـادی و خصمانـه) 11. در حیــن بــازی، گرفتــن تــوپ بــا راکــت و بــا کمـی مکـث بـه آن ضربـه زده شـود.(حمـل شـود( 12 .توسط بازیکن دو بار ضربه زده شود.

بجا:

1.بـرای هـر اتفـاق پیـش بینـی نشـده یـا تصادفـی بــه جــا داده میشــود. 2 .بــه جــز زمــان ســرویس اگــر تــوپ روی تــور و یــا بعــد از عبــور از آن در زمیــن حریــف داخــل مشــبکهای تــور گیــر کنــد بــه جــا داده میشــود. 3 .اگـر زننـده و گیرنـده سـرویس هـر دو بـه طـور همزمـان هنـگام سـرویس مرتکـب خطـا شـوند بـه جــا داده میشــود. 4 .اگــر زننــده ســرویس قبــل از اینکــه گیرنــده ســرویس آمــاده دریافــت باشــد اقــدام بــه زدن ســرویس نمایــد بــه جــا داده میشــود 5. اگـر در جریـان بـازی تـوپ خـورد شـود و یـا کلـه تـوپ ازپـرک آن جـدا شـود بـه جـا داده میشـود. 6 .اگـر داور خـط فـرود تـوپ را ندیـده باشـد و داور بـاال نتوانـد تصمیـم بگیـرد بـه جـا داده میشـود. در هــر یــک از مــوارد بالا کــه بــه جــا داده شــد، بـازی بـدون اضافـه نمـودن امتیـاز ادامـه مییابـد و بازیکنـی کـه زننـده سـرویس بـود دوبـاره سـرویس میزنــد. وقــت اســتراحت بیــن گیمهــا تــا 120 ثانیـه و در گیـم سـوم در امتیـاز ۱۱ اسـتراحت تـا 60 ثانیـه وجـود دارد

  • بازیکــن بــدون اجــازه داور حــق تــرک زمیــن را نــدارد • در حیــن انجــام رالــی مربــی حــق راهنمایــی بازیکـن خـود را نـدارد در بدمینتـون چیـزی بـه نـام تایـم اوت وجـود نـدارد و فقـط بازیکـن میتوانـد بـا اجـازه داور آب بخـورد یـا بـرای خشـک کـردن بـدن خـود از حولـه اسـتفاده نمایـد. • تعــداد داوران در بازیهــای رســمی و بینالمللــی 12 نفــر وداوران خــط 10 نفــر هســتند ولــی میتــوان بــا 2 داورخــط بــازی را برگــزار کــرد. • در بدمینتـون بازیکنـان متخلـف بـا کارتهـای زرد و قرمــز و مشــکی جریمــه میشــوند. • اگــر بازیکنــی رفتــار غیــر ورزشــی انجــام دهــد بـا تذکـر و کارت زرد همـراه میشـود و اگـر بـر آن کار اصــرار ورزد بــا کارت قرمــز جریمــه میشــود. کــه اگــر چنانچــه بازیکــن بــر یــک رفتــار زشــت و غیـر ورزشـی اصـرار ورزد و کارت قرمـز مجـدد بگیرد داور، سـرداور مسـابقه را مطلـع میکنـد و بـا اجـازه سـرداور توسـط داور بـا کارت مشـکی آن بازیکـن را اخــراج میکنــد.

 

گردآورنده: علیرضا الهاکی دبیر کمیته داوران رئیس کمیته همگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *